ประกาศวิทยาลัยฯ แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชา แบบ Online 100% ในสัปดาห์ที่ 8-9

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและให้ความมั่นใจ ให้ความปลอดภัยสูงสุดกับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศแจ้งรูปแบบการจัดการเรียนสอน ของนักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชาแบบ Online 100% ในสัปดาห์ที่ 8-9 (ระหว่างวันที่ 19-30 กรกฎาคม 2564)

453
Comments
Loading...