วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ยินดีต้อนรับนายเศรษฐพัส สุวรรณแสนทวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการ)

218

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ยินดีต้อนรับนายเศรษฐพัส สุวรรณแสนทวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการ) ในโอกาสเข้านิเทศและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพแบบบูรณาการสหวิชาหลักสูตรฐานสมรรถนะการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารศูนย์วิทยบริการ

Comments
Loading...