ฝ่ายวิชาการ

นาง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

งานวัดผลและประเมินผล

นาง
หัวหน้างาน
นาง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นาง
เจ้าหน้าที่
นาง
เจ้าหน้าที่

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นาง
หัวหน้างาน
นาง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นาง
เจ้าหน้าที่
นาง
เจ้าหน้าที่