คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

นายวิเชียร บุญลี
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
นางสาวสายฝน สาระผล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายชาญชัย ลำงาม
ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่แทน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานเเละความร่วมมือ
นางระเบียบ ลำงาม
ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่แทน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
นางสาวสายฝน สาระผล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ