คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

นายวิเชียร บุญลี
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
นางสาวสายฝน สาระผล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสาวสายฝน สาระผล
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานเเละความร่วมมือ
นางสาวสายฝน สาระผล
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
นางสาวสายฝน สาระผล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ